вход

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?


СОФТУЕР
СЧЕТОВОДСТВО
ДРУГИ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Тесните лични връзки с нашите клиенти ни позволяват:
 • да развиваме и обогатяваме програмата, изхождайки от техните информационни потребности;
 • внимателно да наблюдаваме допусканите от потребителите пропуски и непрекъснато да усъвършенстваме програмата;
 • бързо и професионално да обслужваме клиентите при възникнали трудности - от техническо или счетоводно естество.

Наши клиенти са: производители, търговци, строителни фирми, бюджетни организации, счетоводни къщи, застрахователни дружества, юридически лица с нестопанска цел.

Вниманието към клиента прави "АСУ Котова СОФТ" по - различна.

АНАЛИЗ ФСД

"АНАЛИЗ-ФСД"е цялостен пакет за водене на счетоводство,интегриран изцяло със складове и производство.

 • Дава възможности за експортиране на справки в MS Excel и MS Word;
 • поддържа няколко валути;
 • има възможност за работа в мрежа;
 • възможност за фиксиране на 2 финансови години;

Могат да се генерират подробни и обобщени справки по различни критерии, поддържат се минимум 3 аналитични нива. Продукта позволява независимо съставяне на финансови отчети,без намеса на софтуерната компания.

Програмата дава възможност за автоматично изписване на материали чрез генериране на лимитни карти на база разходните норми по изделия.Възможно е разхода да се посочи на различни нива- т.е.когато едно готово изделие се влага в друго.

Дълготрайни активи


 • Автоматично осчетоводаване на амортизацията.Изчисляване на данъчно признати амортизации и разликите със счетоводната за всеки ДА.Отписване. Преоценка;
 • Извеждат се: инвентарна книга,амортизационен план, данъчен амортизационен план, справки за амортизирани, закупени,отписани и преоценени ДА.
 • Счетоводство интегрирано със склад и производство


  Автоматично с осчетоводяването се подготвят документите и дискетата за ДДС. Справки по разчети с доставчици и клиенти в различен разрез.Приходи и разходи на различни нива на аналитичност.Статистика на покупните цени на материалите и стоките по доставчици. Статистика на продажбите по групи СМЦ.

  Производство


 • Извеждане на лимитни карти по изделия на база разходни норми на материали (за произведени,продадени и планирани готови изделия);
 • Връзка с наличните материали в склада;
 • Брутни и нетни потребности от материали по поръчки;
 • Изчисление себестойността на готовата продукция по разходни норми и по действително вложени материали.Съпоставяне на плановата и реалната себестойност. Незавършено производство.
 • Склад


 • Изписване на материали по разходни норми.Складови наличности на СМЦ - следене по складове /собствени и дистрибуторски/;
 • Формиране цена на придобиване на СМЦ с включване на допълнителни разходи,отчетени с повече фактури;
 • Автоматично отписване на СМЦ по цена на придобиване или по себестойност на реализираните СМЦ;
 • При покупка или продажба на СМЦ - генериране и на складови документи.
 • Фактуриране


  Програма за печат на фактури с висока адаптивност към нуждите на клиента.

  Генериране на отчети


 • Главна книга (за месец и с натрупване);
 • Оборотна ведомост (за месец и с натрупване);
 • ОПР, Баланс, Отчет за паричния поток, Собствен капитал;
 • Справки за статистиката (група 60,продажби по групи и др.);
 • Показатели за финансов анализ.


 • Счетоводство


  Фирмата извършва счетоводни услуги- както еднократни, така и пълно счетоводно обслужване на фирми и организации.

  ЗАПИТВАНЕ

  Контакти


  София,
  ул.Каймакчалан №1,
  ателие до вход Б близо до ул.Черковна

  тел: 9461841
  мобилен: 0889 217379
  е-mail: office@fsd-bg.com